AKTUALITY:

PRŮBĚH:

a) Na každé hodině opakování a připomenutí jednoho z témat, která má žák ovládat na konci 9. ročníku ZŠ (respektive u přijímacích zkoušek). Žák na hodině obdrží pracovní list (PL) na procvičení. Úlohy z PL řeší doma.
b) Před následující hodinou si sám zkontroluje správnost svých výsledků s výsledky na nástěnce. Na této hodině se může dotazovat apod.
c) Další hodinu (2. hodina od probíraného tématu) si žák v testu ověří, zda dané téma ovládá. Test obsahuje úlohy z PL nebo úlohy velmi podobné.

HODNOCENÍ:
- podíl úspěšně vyřešených úloh v testech (výjimečně i jinak zadaných) ku celkovému počtu zadaných úloh v procentech (na vysvědčení jsou procenta převedena na známku dle následující stupnice: 1 (100-90 %), 2 (89-70 %), 3 (69-45 %), 4 (44-25%), 5 (méně než 25 %)

DOMÁCÍ ÚLOHY:

na 13. 9.: dobrovolně test pro 8. ročník

na 20. 9.: PL-dělitelnost

na 4. 10. PL-zlomky, slovní úlohy

na 11. 10. PL-převody jednotek (2x)

na 18. 10. PS1-str. 33-37

na 25. 10. PL-druhá mocnina a odmocnina + PS1

na 1. 11. PL - poměr (2x)

na 8. 11. PL3-procenta + PS1 str. 6-10

na 15. 11. PL1 + PL2 procenta

na 22. 11. PL-slovní úlohy PÚ a NÚ

na 29. 11. PL-základy statistiky

na 6. 12. PL-úhly + příslušné strany v PS: Přijímačky v pohodě

na 13. 12. PL-trojúhleník + konstrukční úlohy

na 3. 1. 19 PL-Pythagorova věta + vzorce PS2 152

na 10. 1. PL- S+o geom. obrazců + PS2 153-157

na 17. 1. PL- S+V těles

na 24. 1. PL-osová a středová souměrnost

na 31 .1 PL-shodná zobrazení

na 7. 2. Úloha: shodná zobrazení v soustavě souřadnic

na 14. 2. PL: lin. rovnice + slovní úlohy

na 21. 2.- 11. 4. Ukázkové testy

TESTY:

4. 10. Dělitelnost

11. 10. Racionální čísla

18. 10. Převody jednotek

25. 10. Zápis čísla

1. 11. Mocniny a odmocniny

8. 11. Poměr

22. 11. Procenta

29. 11. Přímá a nepřímá úměrnost, trojčlenka

6. 12. Základy statistiky

3. 1. 19 Trojúhelník, úhly

10. 1. Vzorce o+S obrazců

17. 1. Geometrické výpočty v rovině

31. 1. S+V těles

7. 2. Shodná zobrazení

21. 2. Lineární rovnice a slovní úlohy

21. 3. Ukázkový test

Go to top